Vandelsbestemmelse


Som opfølgning på forhandlingsaftalen som DKF indgik med RLTN i november 2016 om fornyelse af kiropraktoroverenskomsten, har parterne efterfølgende indgået aftale om indførelse af en vandelsbestemmelse i overenskomsten.

Den har betydning for kiropraktorer, der ønsker at tiltræde overenskomsten efter 1. april 2017, og for kiropraktorer, der måtte blive dømt for et strafbart forhold af særlig alvorlig karakter.

Vandelsbestemmelsen handler om, at kiropraktorer, der tiltræder overenskomsten, skal vise sig værdige til den agtelse og tillid, som virke under overenskomsten kræver.

Regionerne har rejst krav om vandelsbestemmelse over for alle praksissektorens professioner, indtil videre er der indgået aftale med PLO om vandelsbestemmelse for praktiserende læger og nu også for kiropraktorer.

DKF og RLTN har aftalt, at der skal være overenskomstmæssig mulighed for at sanktionere strafbare forhold, som anses for at være af væsentlig betydning for kiropraktorernes virke under overenskomsten.

Konkret betyder det, at en kiropraktor, der ønsker at tiltræde overenskomsten, skal give regionen fuldmagt til at indhente en børneattest. Regionen afgør herefter, om børneattesten er påtegnet alvorlige anmærkninger af relevans for virke under overenskomsten. Hvis regionen finder, at en børneattest er påtegnet alvorlige anmærkninger afvises ansøgningen om tiltrædelse af overenskomsten, ellers godkender regionen ansøgningen.

Børneattester indeholder oplysning om domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 og børnepornografi.

Tilmeldingsblanketten til yderregisteret vil snarest blive revideret med en afkrydsningsadgang vedr. fuldmagt til indhentelse af børneattest.

Det er endvidere aftalt, at hvis en kiropraktor bliver dømt for et strafbart forhold af særlig alvorlig karakter, som må anses for at være uforeneligt med at virke under overenskomsten, kan Landssamarbejdsudvalget efter indstilling fra samarbejdsudvalget beslutte at udelukke kiropraktoren fra at praktisere efter overenskomsten. 

Forudsætningerne for anvendelse af bestemmelsen om at fratage retten til at praktisere efter overenskomsten er, at samarbejdsudvalget ved Rigsadvokatens indberetning får kendskab til sager, der er relevant for overvejelser om fratagelse af ydernummeret.


Der er udarbejdet en vejledning  til regionerne om proceduren for indhentelse og vurdering af børneattester i forbindelse med erhvervelse af en praksis med overenskomst. I vejledningen lægges vægt på at oplysninger, der stammer fra børneattester, behandles af ganske få medarbejdere, samt at der iværksættes en høringsprocedure, som giver kiropraktoren mulighed for at inddrage DKF i situationer, hvor regionen måtte overveje at meddele afslag på en anmodning om tiltrædelse af overenskomsten.

Læs om baggrunden for aftalen om vandelsbestemmelsen i § 17 , § 32 og § 34 i overenskomsten

 

 

 

Oprettet 27. april 2017