Kontrolgrænser - Dansk Kiropraktor Forening

Tilpasning af kontrolbestemmelserne til den nye ydelses- og tilskudsstruktur

Det fremgik af forhandlingsaftalen fra november 2016, at de eksisterende kontrolbestemmelser i overenskomstens §27 skal tilpasses den nye ydelses- og tilskudsstruktur, der indføres pr. 1. april 2017.

Denne enighed er udmøntet ved, at der er indsat en anmærkning til §27, stk. 7, hvor konsekvenserne for administrationen af eksisterende højestegrænser og adgangen til at fastsætte nye højestegrænser er beskrevet.

Det følger af anmærkningen:

- at eksisterende højestegrænser for speciale 53 fortsætter

- at eksisterende højestegrænser på speciale 64 og eksisterende højestegrænser for begge specialer under ét bortfalder

- at der ikke kan fastsættes nye højestegrænser for speciale 64 eller for begge specialer under ét på baggrund af kontrolstatistikken for 2016

- at der for kontrolstatistikken for 2017 vil kunne iværksættes højestegrænser for såvel speciale 64 som for begge specialer under ét, såfremt der gennem 2017, på baggrund af kvartalsstatistikkerne, har været fulgt op over for den enkelte kiropraktor

- at proceduren for fastsættelse af højestegrænser for speciale 53 er uændret

- at den eksisterende vejledning om kontrolstatistik og højestegrænser opdateres og udsendes inden gennemgang af kontrolstatistikken for 2017

Læs mere i §27 i overenskomsten

 

 

Side oprettet 27. april 2017