Autorisation og selvstændigt virke

Sundhedsstyrelsen er den myndighed i Danmark, der udsteder autorisation til kiropraktorer og giver tilladelse til selvstændigt virke i henhold til autorisationsloven. Autorisationslovens fulde navn er 'Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed'.

En bestået dansk eksamen i klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet eller udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed, giver ret til autorisation som kiropraktor. På baggrund af en efterfølgende et-årig supplerende praktisk uddannelse (turnustjeneste) kan kiropraktoren søge Styrelsen for Patientsikkerhed om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor i henhold til bekendtgørelsen om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor

Kiropraktorer, der er statsborgere i eller uddannet uden for EU/EØS, kan søge om dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke hos Sundhedsstyrelsen i henhold til bekendtgørelse om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og eller uddannet i lande uden for EU/EØS.

Læs om proceduren, når uddannede uden for EU/Norden søger dansk autorisation


Journalregler

Kiropraktorer er i henhold til autorisationsloven forpligtet til at føre patientjournaler over deres virksomhed. Reglerne herom er fastsat i bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.).

Se Retsinfo: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978


Betaling for journalkopi ved aktindsigt
Patienter har i henhold til Sundhedsloven ret til at aktindsigt i deres patientjournaler. Såfremt aktindsigten gives ved udlevering af afskrift, udskrift eller fotokopi har kiropraktoren i et vist omfang mulighed for at opkræve betaling herfor. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelsen om betaling for afskrifter, udskrifter og fotokopier og bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.


Kiropraktorvirksomhed

Reglerne for, hvad kiropraktisk virksomhed dækker over, er reguleret i bekendtgørelse om kiropraktorvirksomhed.Klage- og erstatningssystemet

Patientombuddet behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og en række forhold vedr. patienternes retsstilling så som informeret samtykke, aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse og indhentelser af helbredsoplysninger.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed.


Patienterstatningen
yder erstatning til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelser og behandling.


Reglerne findes i lovbekendtgørelse om klage- og erstatning inden for sundhedsvæsenet og dertil hørende bekendtgørelser.


Har du fået en klage? Find  råd og vejledning herMarkedsføring af sundhedsydelser

Reglerne om markedsføring af sundhedsydelser giver mulighed for at markedsføre sundhedsydelser efter principperne i markedsføringsloven. Det vil bl.a. sige, at der ved markedsføring af sundhedsydelser ikke må anvendes urigtige, urimeligt mangelfulde, utilbørlige eller vildledende angivelser. Loven omfatter både autoriserede og ikke-autoriserede sundhedspersoner.

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med lovens overholdelse - læs mere her på styrelsens hjemmeside.

 Medhjælp i kiropraktorpraksis

For at skabe klarhed over opgaveglidning/opgaveflytning har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse og en vejledning om delegation af forbeholdt virksomhed. Den trådte i kraft 1. januar 2010.


 


Røntgenbekendtgørelse

Kiropraktorer, der benytter røntgenanlæg, er omfattet af reglerne i
Bekendtgørelse om brugen af røntgenanlæg.Sundhedsloven

Sundhedsloven regulerer en lang række forhold  bl.a. vedr. sundhedsvæsenets opgaver og  organisation,  retten til lovens ydelser, patienternes retsstilling, praksissektorens ydelser, sygehusydelse, kvalitetsudvikling, it, forskning, indberetning og patientsikkerhed samt samarbejde og planlægning.


Følgende bekendtgørelser er udstedt i medfør af Sundhedsloven:

Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren 


Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser