Tilsyn og registrering af behandlingssteder

Nyt, risikobaseret tilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet, ligesom der føres tilsyn med sundhedspersoner.

I januar 2017 indførte styrelsen et nyt, risikobaseret tilsyn ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden. Kun udvalgte behandlingssteder/klinikker vil få besøg.

Man er startet med almen praksis, tandlæger, fodterapeuter og fysioterapeuter, som er de professioner, som har fået/får tilsynsbesøg i løbet af 2017. ALLE SKAL DOG REGISTRERE SIG SENEST 31. DECEMBER 2017- LÆS MERE LIGE NEDENFOR

Der afholdes informationsmøder m.v. for de udvalgte faggrupper, efterhånden som det bliver deres tur. Kiropraktorer forventes først omfattet i 2019.

DKF følger med og løbende orienterer løbende, når der er nyt.

Her på Styrelsens hjemmeside kan man læse mere om det nye type tilsyn og man kan tilmelde sig et nyhedsbrev 

Registrering
Styrelsen for Patientsikkerhed skal have kendskab til alle behandlingssteder. Derfor skal alle offentlige og private sundhedsfaglige behandlingssteder registreres i et særligt behandlingsregister senest den 31. december 2017.

Her er bekendtgørelse og vejledning om tilsynet.

Ved behandlingssteder forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra autoriserede sundhedspersoner udfører behandling. Hvis der udføres behandling på flere adresser, anses hver lokalitet som et behandlingssted.  

Ved behandling forstås bl.a. undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Det vil sige, at alle kiropraktorklinikker skal registreres senest 31. december 2017, men derudover er der også en række andre situationer, hvor kiropraktorer, der udfører behandling på andre lokaliteter end kiropraktorklinikker, skal registreres.

Det drejer sig bl.a. om situationer, hvor kiropraktorer arbejder som
selvstændig erhvervsdrivende på Falck HealthCare-lokationer, eller hvor en kiropraktor driver selvstændig virksomhed i en sportsklub, og hvor virksomheden ikke kan betragtes som udkørende virksomhed fra en klinik.

Hvis du er i tvivl, om behandlingsstedet skal registreres, kan du læse mere her på styrelsens sider om registrering - vær dog opmærksom på, at DKF er i dialog med styrelsen om afklaring af en række usikkerheder i fortolkningen af, hvornår der er tale om et behandlingssted, der skal registreres i de situationer, hvor det ikke er en almindelig kiropraktorklinik.

 

TVIVLSPØRGSMÅL

DKF har søgt afklaring hos styrelsen om en række situationer, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt en kiropraktor eller virksomhed skal registreres som behandlingssted og/eller som et eller flere behandlingssteder. 

Det står bl.a. nu klart, at kiropraktorer, der udfører frivilligt sundhedsfagligt arbejde fra en fast lokalitet, typisk skal registrere sig som behandlingssted, men kan søge om gebyrfritagelse, hvis det er ulønnet.

Det står også klart, at sundhedsfagligt virke godt kan betragtes som behandlingssted i tilsynets forstand, selvom det ikke er omfattet af

Patienterstatningens dækningsområde (fx udkørende behandlingsvirksomhed i fritiden), da tilsynet/styrelsen fokuserer på overholdelse af sundhedslovgivningen og ikke til patienterstatning, som har et andet sigte.

 

Spørgsmål og svar til/fra styrelsen her

 

En klinik, flere kiropraktorer eller CVR-numre i ejerkredsen
Spørgsmål:
En kiropraktorklinik er ejet af 4 holdingselskaber med hver sit CVR-nummer, er der i dette tilfælde tale om ét behandlingssted og én registrering ?

Af styrelsens svar fremgår:
Det er den selvstændige virksomhed, der tilbyder og udfører kiropraktorbehandlingen, der skal registreres. Et holdingselskab er et selskab, som sædvanligvis ikke selv producerer noget, men som ejer aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber kaldet driftsselskaber. Styrelsen forudsætter således, at der ikke i holdingselskabet er ansat sundhedsfagligt personale. Det er således som udgangspunkt ikke holdingselskabet, men driftsselskabet, dvs. den virksomhed, hvor en eller flere kiropraktorer tilbyder og udfører behandling, der skal registreres.
 
Ikke-kiropraktorer udøver anden selvstændig virksomhed i klinikken
Spørgsmål:
Der er tale om en kiropraktorklinik, hvor ansatte fx akupunktører, massører og zoneterapeuter i nogle tilfælde tillige udøver selvstændig virksomhed. I den beskrevne situation er der vel alene tale om et behandlingssted, henset til at alternative behandlere ikke er at opfatte som sundhedspersoner i bekendtgørelsens/vejledningens forstand og denne virksomhed skal ikke også registreres?

Af styrelsens svar fremgår:
Ja, hvis en kiropraktor driver virksomhed sammen med alternative behandlere på samme lokalitet/adresse og under det samme CVR-nummer, så skal der kun registreres et behandlingssted, og det skal være i kategori 3. Det har ingen indflydelse på denne registrering, at der også er tilknyttet alternative behandlere - eller for så vidt autoriserede sundhedspersoner, medmindre det er læger og tandlæger.

Ansat kiropraktor tilknyttet sportsklub
Spørgsmål:
En ansat kiropraktor (som har et ”hvilende” CVR-nummer) er tilknyttet en sportsklub, hvor den pågældende udøver behandling. Den ansatte aflønnes af kiropraktorklinikken. Her er vel tale om udkørende virksomhed, som ikke skal registreres selvstændigt?

Af styrelsens svar fremgår:
Hvis kiropraktoren i forbindelse med sit virke i håndboldklubben aflønnes af kiropraktorklinikken, så vil der være tale om udkørende virksomhed fra kiropraktorklinikken, til et sted (klubben), der ikke udgør en fast lokalitet. Er der tale om en satellitklinik (fast lokalitet) i håndboldklubben, skal den dog registreres som behandlingssted. Hvis kiropraktorens virke ikke er omfattet af ansættelsesforholdet på klinikken, så må kiropraktoren anses for at have en selvstændig virksomhed og skal i givet fald registreres som selvstændigt behandlingssted. Er arbejdet for håndboldklubben ulønnet, kan kiropraktoren kan ansøge om gebyrfritagelse.
 
Frivilligt arbejde
Spørgsmål:
Frivilligt arbejde i en sportsklub – er det at betragte som et behandlingssted, som er registreringspligtig?

Af styrelsens svar fremgår:

Ja, udføres der kiropraktik på en fast lokalitet, skal det registreres som behandlingssted. Er der tale om frivilligt/ulønnet arbejde, kan der søges om gebyrfritagelse.


Gebyr

Alle behandlingssteder skal betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det dækker udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen.

Gebyrets størrelse afhænger af den kategori, behandlingsstedet er indplaceret under.

Gebyrerne for 2017 er for kiropraktorklinikker er 3.975 kr. årligt.

Styrelsen for Patientsikkerhed udsender i perioden december 2017 til februar 2018 en faktura, der dækker 2017.

Fra 2018 og frem vil styrelsen udsende en faktura i årets første kvartal, der dækker indeværende år. For nye behandlingssteder, der oprettes i 2018 og frem, vil styrelsen udsende en faktura kort efter registrering.

Læs mere her om gebyretAutorisation og selvstændig virke

Styrelsen for Patientsikkerhed er den myndighed, der udsteder autorisation til kiropraktorer og ret til selvstændigt virke i henhold til autorisationsloven. Autorisationslovens fulde navn er 'Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed'.

En bestået dansk eksamen i klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet eller udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed, giver ret til autorisation som kiropraktor. På baggrund af en efterfølgende et-årig supplerende praktisk uddannelse (turnustjeneste) kan kiropraktoren søge Styrelsen for Patientsikkerhed om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor i henhold til bekendtgørelsen om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor

Kiropraktorer, der er statsborgere i eller uddannet uden for EU/EØS, kan søge om dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke hos styrelsen i henhold til bekendtgørelse om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og eller uddannet i lande uden for EU/EØS.

Læs om proceduren, når uddannede uden for EU/Norden søger dansk autorisation


Journalregler

Kiropraktorer er i henhold til autorisationsloven forpligtet til at føre patientjournaler over deres virksomhed. Reglerne herom er fastsat i bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.).

Se Retsinfo: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978


Betaling for journalkopi ved aktindsigt
Patienter har i henhold til Sundhedsloven ret til at aktindsigt i deres patientjournaler. Såfremt aktindsigten gives ved udlevering af afskrift, udskrift eller fotokopi har kiropraktoren i et vist omfang mulighed for at opkræve betaling herfor. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelsen om betaling for afskrifter, udskrifter og fotokopier og bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.


Kiropraktorvirksomhed

Reglerne for, hvad kiropraktisk virksomhed dækker over, er reguleret i bekendtgørelse om kiropraktorvirksomhed.Klage- og erstatningssystemet

Patientombuddet behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og en række forhold vedr. patienternes retsstilling så som informeret samtykke, aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse og indhentelser af helbredsoplysninger.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed.


Patienterstatningen
yder erstatning til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelser og behandling.


Reglerne findes i lovbekendtgørelse om klage- og erstatning inden for sundhedsvæsenet og dertil hørende bekendtgørelser.


Har du fået en klage? Find  råd og vejledning herMarkedsføring af sundhedsydelser

Reglerne om markedsføring af sundhedsydelser giver mulighed for at markedsføre sundhedsydelser efter principperne i markedsføringsloven. Det vil bl.a. sige, at der ved markedsføring af sundhedsydelser ikke må anvendes urigtige, urimeligt mangelfulde, utilbørlige eller vildledende angivelser. Loven omfatter både autoriserede og ikke-autoriserede sundhedspersoner.

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med lovens overholdelse - læs mere her på styrelsens hjemmeside. Medhjælp i kiropraktorpraksis

For at skabe klarhed over opgaveglidning/opgaveflytning har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse og en vejledning om delegation af forbeholdt virksomhed. Den trådte i kraft 1. januar 2010.


 


Røntgenbekendtgørelse

Kiropraktorer, der benytter røntgenanlæg, er omfattet af reglerne i
Bekendtgørelse om brugen af røntgenanlæg.Sundhedsloven

Sundhedsloven regulerer en lang række forhold  bl.a. vedr. sundhedsvæsenets opgaver og  organisation,  retten til lovens ydelser, patienternes retsstilling, praksissektorens ydelser, sygehusydelse, kvalitetsudvikling, it, forskning, indberetning og patientsikkerhed samt samarbejde og planlægning.


Følgende bekendtgørelser er udstedt i medfør af Sundhedsloven:

Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren 


Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser

 

 

 

Opdateret 19. december 2017