Lovgivning på ansættelsesområdet

Funktionærloven
Ferieloven
Ligebehandlingsloven
Foreningsfrihed
Arbejdsgivers pligt til at underrette...
Lov om ansættelsesbeviser
Barselsloven
Forskelsbehandlingsloven
Deltidsloven

Udover gældende lovgivning henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens pjece 'Ansættelse af sundhedsfagligt personale - gode råd og præciseringer'. Pjecen beskriver bl.a. arbejdsgivers ansvar i forbindelse med ansættelse af autoriseret sundhedspersonale.


Løntakster

Ansatte i staten samt ansatte kiropraktorer i privat praksis
Pr. 1. december 2017 blev lønnen reguleret foreløbigt for ansatte på statens område, dvs. for ansatte på universiteterne samt for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer i privat praksis, som er ansat i henhold til DKF’s standardansættelsesaftaler. Lønningerne i staten blev reguleret med ca. 1,46%. Reguleringen i staten skyldtes den lønstigning, der var blevet aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2015. Der var tale om et foreløbigt tal, fordi det aftalte privatlønsværn*) muligvis kunne bevirke en nedsættelse.

Det kan nu konstateres, at Danmarks Statistiks opgørelse ikke giver anledning til ændringer i den foreløbige procentregulering. Lønreguleringen pr. 1. december 2017 er derfor endelig.

*) Finansministeriet og centralorganisationerne har for overenskomstperioden 2015-2018 aftalt en reguleringsordning og et privatlønsværn, der sammenkæder lønudviklingen i den statslige sektor med lønudviklingen i den private sektor.

Gældende løntakster for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer pr. 1. december 2017

Excelark til beregning af løn og provisionsgrænsebeløb ved ændring af ugentligt timetal og/eller provisionsprocent pr. 1. december 2017

Find lønstatistik her

Ansatte i kommuner og regioner
For ansatte i regioner og kommuner er der ingen regulering pr. 1.12.2017. Seneste regulering i regioner og kommuner fandt sted pr. 1. oktober 2017.

 

Ansættelsesaftaler

DKF har udarbejdet to standardansættelsesaftaler og tilhørende vejledninger for kiropraktorers ansættelse hos en privatpraktiserende kiropraktor.

1. For kiropraktorer
Standardansættelsesaftale for kiropraktorers ansættelse hos en privatpraktiserende kiropraktor
Tillægsaftale
Vejledning til udfyldelse af aftale for privatpraktiserende

2. For turnuskandidater
Standardansættelsesaftale for turnuskandidaters ansættelse hos en privatpraktiserende kiropraktor
Tillægsaftale
Vejledning til udfyldelse af aftale for turnuskandidater

Aftalerne regulerer ansættelsesforholdet mellem den ansatte kiropraktor og den pågældende klinikejer og opfylder de minimumsvilkår, der skal til for, at DKF kan tiltræde ansættelsesforholdet.

Ved at anvende standardansættelsesaftalerne har DKF derfor bedre mulighed for at vejlede parterne i ansættelsesforholdet særligt, hvis der skulle opstå tvister parterne imellem.


HK-overenskomst inkl. ansættelsesbevis

DKF og HK/Privat har indgået en ansættelsesaftale, som kiropraktorer kan benytte ved ansættelse af kliniksekretærer. Find den her 

 

Vejledninger

Opsigelse
En opsigelse skal være klar og utvetydig, og den bør altid afgives skriftligt. Samtidig skal den indeholde oplysninger om varsel og fratrædelsestidspunktet. Opsigelsen skal være rimelig begrundet i enten den ansattes forhold eller i virksomhedens forhold. Læs mere og find konkrete forslag til ordlyd af advarsler, opsigelse og fritstilling: Vejledning om opsigelse

Barsel og barseldagpenge
Her i vejledningen finder du information om, hvordan du er stillet under graviditet og barsel: Vejledning om barsel og barselsdagpenge

GUIDE: Få overblik over barselsmulighederne her

Sygdom og sygedagpenge
Læs her hvilke regler du som ansat er omfattet af under sygdom samt hvilke refusionsmuligheder, du har som arbejdsgiver. 
Vejledning om sygdom og sygedagpenge 

Vejledning om beskatning af personalegoder
Personalegoder er reelt løn, som blot udbetales i naturalier. Derfor er det væsentlig for både arbejdsgivere og ansatte at kende de regler,  der gælder for beskatning af forskellige former for personalegoder. Læs mere her.

Arbejdsmiljø
På Arbejdsmiljøweb.dk kan du hente gode råd målrettet bl.a. kiropraktorer, privatpraktiserende læger og fysioterapeuter om et godt arbejdsmiljø på klinikken.